IEEE Students & Young Professionals Meeting

Formularz zgłoszeniowy

Imię
Nazwisko
Klasa
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki (dostępnym poniżej) i zobowiązuję się do jego przestrzegania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez administratora strony w procesie rejestracji





Regulamin wycieczki


  1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.
  2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
  3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
  4. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne należy zgłaszać opiekunom.
  5. Zabrania się spożywania i posiadania alkoholu, papierosów, narkotyków i innych używek.
  6. W przypadku stwierdzenia posiadania w/w oraz ich spożycia kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców.
  7. Należy zachowywać się stosowanie do miejsca pobytu.
  8. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
  9. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój, obuwie (w zależności od rodzaju wycieczki).
  10. Uczestnicy wycieczki potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem wycieczki i zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim zasad.