1. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg.
  2. Wnioski o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2019r.
  3. Kryterium dochodowe:

- wynosi 528,00 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym

- 701,00 zł netto dotyczy ucznia pełnoletniego/ dla osoby samotnie gospodarującej

- do dochodu wlicza się min. dodatek mieszkaniowy, świadczenia pielęgnacyjne, rentę, zasiłki rodzinne, alimenty itp

- członkowie rodziny nie pracujące i nie osiągające żadnych dochodów proszone są o potwierdzenie tego na piśmie – druk dostępny w szkole

DO DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE WLICZA SIĘ ŚRODKÓW POBRANYCH Z PROGRAMU RODZINA 500+ i Programu DOBRY START

  1. Wniosek wypełniamy drukowanymi literami.
  2. Proszę zwrócić uwagę na RZETELNE I PRAWIDŁOWE wypełnienie II i X CZĘŚCI WNIOSKU

- wykazania WSZYSTKICH zamieszkałych członków rodziny, w tym wnioskodawcy i ucznia, który ubiega się o pomoc

- podania prawidłowych danych personalnych członków rodziny oraz ich peseli

- ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ BŁĘDNIE WYPEŁNIANYCH WNIOSKÓW I PODANYCH PESELI PROSIMY WNISKODAWCÓW o dostarczanie kopii przyznanych decyzji z Referatu Świadczeń Rodzinnych (TYLKO STRONA Z KWOTĄ I PESELAMI DZIECI)

  1. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W GABINECIE PEDAGOGÓW do 13.09.2019r.

 

 

   
   
Facebook