Szanowni Uczniowie/ Opiekunowie.

Dobra osobiste, takie jak m.in. wizerunek podlegają ochronie cywilnoprawnej.

Polskie prawo gwarantuje każdemu z nas ochronę wizerunku. Nikt nie może rozpowszechniać wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody. Wizerunek chroniony jest zarówno przez przepisy polskiego kodeksu cywilnego, jak i przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej musi być jednoznaczna. Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku musi być wyrażone tak, aby nie było żadnych wątpliwości.

NAGRYWANIE LEKCJI, ROBIENIE ZDJĘĆ NAUCZYCIELOM, UDOSTĘPNIANIE KORESPONDENCJI Z NAUCZCYIELEM JEST NARUSZNIEM NORM PRAWA I DÓBR OSOBISTYCH chronionych na podstawie art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa autorskiego w zakresie prawa do wizerunku (art. 81 ustawy z dnia 4.II.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz.U. 2019 , poz. 1231).

Zgodnie ze Statutem ZSTI w Elblągu, Uczniom zabrania się stosowania cyberprzemocy i podejmowania innych szkodliwych działań względem osób/instytucji w cyberprzestrzeni (Dział VII, Rozdział 2, § 1 pkt 5.10) Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym. Uczniowie którzy znieważają, obrażają, rozpowszechniają zdjęcia i nagrywane lekcje podczas wykonywania jego obowiązków służbowych podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, na podstawie zasad określonych w art. 226 Kodeksu Karnego.Nauczyciel może również dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub przekazania środków pieniężnych na cele społeczne (art.78 ust.1 ustawy – Prawo Autorskie)

Atmosfera wzajemnego szacunku i zrozumienia podczas nauczania zdalnego przyczyni się do sprawnej pracy, bez nieporozumień, konfliktów, dodatkowych stresów, których i tak na co dzień w czasie pandemii mamy zbyt wiele.

Opracował: Pedagog szkolny

Zofia Imiołczyk

Źródło: https://lookreatywni.pl, https://www.edurada.pl, https://www.portaloswiatowy.pl, https://www.rpo.gov.pl

   
   
Facebook