SPRZEDAWCA- 522301

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie sprzedawca

A.18. Prowadzenie sprzedaży

 MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowejlub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniuwykształcenia średniego.
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie sprzedawca mogą pracować:

 • w punktach handlu detalicznego
 • w punktach handlu hurtowego
 • sprzedaży akwizycyjnej
 • sprzedaży usług

Absolwent szkoły zawodowej może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.

   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook