TECHNIK ELEKTRYK – 311303

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciw porażeniowej.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) i PKZ(E.c);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik elektryk 

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • mistrzów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego,
 •  montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • elektryków dyżurnych,
 • kierowników ds. gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach pracy,
 • w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach komputerowych.
   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook