TECHNIK LOGISTYK- 333107

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik logistyk
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik logistyk mogą pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, handlowych na stanowiskach:

 • Administrator taboru i organizator transportu
 • Specjalista ds. obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • Spedytor
 • Specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego
 • Przedstawiciel handlowy, magazynier, koordynator zaopatrzenia i zbytu
 • Specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • Specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • Specjalista ds. gospodarki odpadami, materiałowej, opakowań,
 • Specjalista ds. planowania produkcji i zapasów.

W kształceniu technika logistyka realizowana będzie innowacja pedagogiczna ,,Edukacja pożarnicza w kształceniu technika logistyka”
Celem zajęć edukacyjnych jest przygotowanie uczniów do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych w ramach pełnienia podstawowych funkcji w zastępie.
Główne cele innowacji:

 • Wyselekcjonowanie grupy młodzieży, zarówno chłopców jak i dziewcząt, o jasno
  sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych na przyjęcie dużej porcji dodatkowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z przysposobienia obronnego i sprawności fizycznej.
 • Zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego oraz
  technicznego, umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego,
  niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki w szkołach wyższych i uczelniach służb mundurowych lub do podjęcia pracy w uzyskanym zawodzie.
 • Lepsze przygotowanie do życia uczniów i absolwentów, nabycie zdolności

i odpowiedzialności w kierowaniu sobą i innymi w trudnych sytuacjach społecznych.

 • Wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego o specyficzny bagaż idei
  europejskich i obywatelskich.
 • Zdobycie wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej oraz realizacja swoich zainteresowań pozwalających na odpowiedzialne i aktywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Realizując nabór do klasy z innowacją  bierze się pod uwagę następujące przesłanki:

 • funkcjonuje naczelna zasada całkowitej dobrowolności wyboru tego kierunku kształcenia przez uczniów i ich rodziców.
 • przyjmowana jest młodzież zainteresowaną tą ofertą.
 • kandydaci muszą dostarczyć wraz z obowiązkowymi badaniami lekarskimi do technikum, dodatkowo opinię z adnotacją- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.

  4)   kandydaci nie mogą posiadać na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z wychowania fizycznego niższej niż bardzo dobry, a z zachowania oceny nagannej lub nieodpowiedniej'.

Dzięki wprowadzeniu innowacji edukacja pożarnicza w kształceniu technika logistykauczniowie naszej szkoły będą przygotowani do egzaminu do szkół pożarniczych i w przyszłości stanowić mogą kadrę Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki umiejętnościom udzielania pierwszej pomocy nasi uczniowie dołączą do grona osób potrafiących ratować ludzkie życie.

   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook