INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

 

1. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg.

2. Wnioski o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2018r.

3. Próg dochodowy:

- do dnia 30.09.2018 wynosi 514 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym

- do dnia 01.10.2018 wynosi 528 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym

-  634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej/ dotyczy ucznia pełnoletniego

- do dochodu wlicza się min. dodatek mieszkaniowy, świadczenia pielęgnacyjne, rentę, zasiłki rodzinne, alimenty itp

- członkowie rodziny nie pracujące i nie osiągające żadnych dochodów proszone są o potwierdzenie tego na piśmie – druk dostępny w szkole

DO DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE WLICZA SIĘ ŚRODKÓW POBRANYCH Z PROGRAMU RODZINA 500+ i Programu DOBRY START

4. Wniosek wypełniamy drukowanymi literami.

5. Proszę zwrócić uwagę na RZETELNE I PRAWIDŁOWE  wypełnienie II i IX CZĘŚCI WNIOSKU tj:

- wykazania WSZYSTKICH zamieszkałych członków rodziny, w tym wnioskodawcy i  ucznia który ubiega się o pomoc

- podania dokładnych danych personalnych  członków rodziny oraz ich peseli

- ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ BŁĘDNIE WYPEŁNIANYCH WNIOSKÓW I PODANYCH PESELI PROSIMY WNIOSKODAWCÓW o dostarczanie kopii przyznanych decyzji z Referatu Świadczeń Rodzinnych (TYLKO STRONA Z KWOTĄ I PESELAMI DZIECI)

6. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W GABINECIE PEDAGOGÓW do 14.09.2018r.

 

Wniosek do pobrania: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

   
   
Facebook