RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2017 r. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Wsparcie jest udzielane uczniom posiadającym ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydanego przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ. w ramach programu w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także zakupu materiałów edukacyjnych.

Warunki udzielenia dofinansowania na rok szkolny 2017/2018

Uprawnieni do skorzystania ze wsparcia programu są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:

 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – to dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, wartość pomocy nie może przekroczyć kwot:


225 zł – dla ucznia:

 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

* uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;


390 zł – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

* uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;


445 zł – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

*uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, […]


UWAGA: wniosek na wyprawkę i stypendium szkolne składamy raz,
na początku roku szkolnego, spełniając wszystkie wymienione warunki.

   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook