ZASADY PRZYZNANIA I REALIZACJA STYPENDIUM SZKOLNEGO

            Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może skorzystać z pomocy socjalnej w postaci stypendium szkolnego. W przypadku ucznia nieletniego wnioskodawcą jest rodzic, w przypadku ucznia pełnoletniego sam uczeń.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł netto lub 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (pełnoletniego ucznia/słuchacza prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe).

Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków z Programu Rodzina 500 plus oraz jednorazowe dodatki z Referatu Świadczeń rodzinnych

 

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/36513
 2. z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia,
 3. w szkole, do której uczęszcza uczeń,  jeżeli szkoła prowadzona jest przez  Gminę Miasto Elbląg,
 4. w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój 318),  jeżeli  uczeń  pobiera  naukę w szkole  położonej  poza terenem Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.
 5. u pedagogów szkolnych

 

REGULAMIN
Uchwała w sprawie przyznawania stypendiów
Zmiany do uchwały 2010 rok - cz.1
Zmiany do uchwały 2010 - cz.2
Zmiany do uchwały 2012

Informacje dodatkowe:

 1. Wnioski przyjmują wyłącznie pedagodzy szkolni, którzy na miejscu weryfikują dokumenty. Ostateczny termin składania do 15 września
 2. Realizacja stypendium odbywa się w dwóch transzach: w grudniu i przełomie maj/czerwiec
 3. Szkoła/placówka nie wypłaca Wnioskodawcy (rodzicowi/opiekunowi prawnemu/ pełnoletniemu uczniowi) gotówki. Przyznane stypendium szkolne realizowane jest  w kasie szkoły/placówki (do której  uczęszcza uczeń) na zasadzie refundacji  -  po przedstawieniu dowodu zakupu (faktur  VAT, rachunków  imiennych) wystawionych na Wnioskodawcę.
 4. W przypadku gdy rodzic dysponuje gotówką –  refundacja  następuje po okazaniu przez Wnioskodawcę faktur/rachunków do wysokości  przyznanego stypendium, do tygodnia po zanalizowaniu i weryfikacji przedstawionych faktu.
 5. W przypadku gdy rodzic nie dysponuje gotówką –  refundacja  następuje w formie przelewu do sklepu – na podstawie faktur/rachunków - do wysokości  przyznanego stypendium.
 6. Rodzic może realizować stypendium w różnych sklepach  i tym samym dzielić  kwotę, tak aby dokonać najpotrzebniejszych zakupów w najkorzystniejszej cenie. Szkoła udzieli refundacji do kwoty  przyznanego stypendium.
 7. Szczegółowe terminy realizacji będą przekazane rodzicom i uczniom na bieżąco
   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook