Informacja na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg. 2. Wnioski (Załącznik Nr1) o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020r. wraz z: – oświadczeniem opiekuna/partnera o pracy zarobkowej w sierpniu – załącznik Nr 2 – w przypadku osoby studiującej – poświadczenie z uczelni/szkoły dla dorosłych – ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ Więcej…