Wyprawka Szkolna

SZANOWNI PAŃSTWO/ UCZNIOWIE PEŁNOLETNI Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” Pomoc należy się uczniom: 1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu Więcej…

Decyzje Stypendialne

Szanowni Państwo.  Zapraszam po odbiór decyzji stypendialnych. Realizacja stypendium szkolnego odbywać się będzie na tych samych zasadach co w tamtym roku:1) należy wypełnić Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie refundacji poniesionych wydatków – druk DOSTĘPNY W SZKOLE2) należy wypełnić oświadczenie zawierające numer dowodu osobistego i numer  konta – druk DOSTĘPNY W SZKOLE Więcej…