WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA - DO POBRANIA


Szanowni uczniowie/rodzice.

 
Od września 2022 zostanie utworzona branżowa szkoła II stopnia w zawodach technik logistyk, technik handlowiec, technik elektronik i technik elektryk.
Zapraszamy do zapisów tegorocznych absolwentów klas trzecich szkoły branżowej I stopnia.
 
Naukę mogą również rozpocząć absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie począwszy od roku szkolnego 2012/2013.
Serdecznie zapraszamy, zapisy w sekretariacie szkoły.
 
 

Branżowa szkoła II stopnia

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r. W szkole tej kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

  1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  3. posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Liczbę godzin z zakresu kształcenia ogólnego dla poszczególnych form kształcenia określa ramowy plan nauczania.  W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.


  • 135 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
  • Załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, ze zm.).
  • 109 ust. 2a ustawy – Prawo oświatowe.
 

 
Scroll Up