Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 informujemy, że pomoc jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

 3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski będą dostępne na początku roku szkolnego 2023/2024. Zwrot pieniędzy nastąpi po przedłożeniu faktury VAT imiennej wystawionej na ucznia lub opiekuna.

Wysokość dotacji;

– uczeń uczęszczający do technikum – 445 zł

– uczeń uczęszczający do szkoły branżowej – 390 zł

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego w gab. 10 lub pod numerem telefonu 55 625 65 07

Wzór wniosku o zakup podręczników-wyprawka szkolna – do pobrania

Oświadczenie o dokonanym zakupie – do pobrania

Skip to content