Szanowni Mieszkańcy Gminy Elbląg!

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursem „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym”
Gmina Elbląg złożyła stosowny wniosek o przyznanie Grantu.  

Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Zgodnie
z Regulaminem Konkursu Grantowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwróciło się
z prośbą o uzupełnienie informacji zawartych w złożonych przez Państwa oświadczeniach.

W celu weryfikacji poprawności danych zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletnie, prosimy o dostarczenie kopii dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie krewnego w linii prostej w PPGR (m.in. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS itp.). 

Dokumentację należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 15:00.

  • drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres: skrzynki podawczej ePUAP: Gmina_Elblag lub e-mail sekretariat@gminaelblag.pl;
  • listownie na adres: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg;
  • osobiście w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu)decyduje data wpływu do Urzędu.

W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, proszę o dołączenie
do dostarczonych kopii dokumentów adnotacji zawierającej takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.

Telefon kontaktowy: 55 237-10-65 wew. 26 i 27 lub 55 234-18-84 wew. 43.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów w terminie spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.