1. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg.

2. Wnioski (Załącznik Nr1) o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020r. wraz z:

– oświadczeniem opiekuna/partnera o pracy zarobkowej w sierpniu – załącznik Nr 2

– w przypadku osoby studiującej – poświadczenie z uczelni/szkoły dla dorosłych

– ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ BŁĘDNIE WYPEŁNIANYCH WNIOSKÓW I PODANYCH PESELI PROSIMY WNISKODAWCÓW o dostarczanie kopii przyznanych decyzji z Referatu Świadczeń Rodzinnych (TYLKO STRONA Z KWOTĄ I PESELAMI DZIECI)

3. WNIOSEK WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI.

4. Kryterium dochodowe:

– wynosi 528,00 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym

– 701,00 zł netto dotyczy ucznia pełnoletniego/ dla osoby samotnie gospodarującej

– do dochodu wlicza się min. dodatek mieszkaniowy, świadczenia pielęgnacyjne, rentę, zasiłki rodzinne, alimenty, itp.

– członkowie rodziny nie pracujące i nie osiągające żadnych dochodów proszone są o potwierdzenie tego na piśmie – druk dostępny w szkole

DO DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE WLICZA SIĘ ŚRODKÓW POBRANYCH Z PROGRAMU RODZINA 500+ i Programu DOBRY START

5. Proszę zwrócić uwagę na RZETELNE I PRAWIDŁOWE wypełnienie II i X CZĘŚCI WNIOSKU

– wykazania WSZYSTKICH zamieszkałych członków rodziny, w tym wnioskodawcy i  ucznia który ubiega się o pomoc

– podania prawidłowych danych personalnych  członków rodziny oraz ich peseli

6. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W GABINECIE PEDAGOGA do 15.09.2020r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Opracowała:

Zofia Imiołczyk – pedagog ZSTI

Kategorie: Stypendia