Informacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg w roku szkolnym 2023/2024

 

Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg ucznia wraz z rodzicem (opiekunem prawnym/tymczasowym).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym składa się w ustawowym terminie do dnia 15 września 2023 r. w szkole, w której uczeń pobiera naukę.

Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy

Na mocy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), t.j. 600 zł netto. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów wszystkich członków rodziny ucznia uzyskiwanych ze wszystkich źródeł i z każdego tytułu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2023). Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+.

ZASIŁEK SZKOLNY

1.Zasiłek szkolny jest formą pomocy o charakterze doraźnym, udzielaną uczniowi w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, nagłej sytuacji wyjątkowej i nieprzewidywalnej.

Wnioski o stypendium można pobrać i składać do pedagoga i psychologa szkolnego.

Wniosek o stypendium szkolne – format doc

Wniosek o stypendium szkolne 23 – format pdf