Kierunki kształcenia

 • Technik informatyk
 • Technik Informatyk - "Edukacja wojskowa"
 • Technik programista
 • Technik logistyk
 • Technik reklamy
 • Technik handlowiec - Branżowa Szkoła II Stopnia
 • Technik elektronik - Branżowa Szkoła II Stopnia
 • Technik elektryk
 • Sprzedawca
 • Magazynier-Logistyk
 • Elektronik

Technik informatyk

 

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

 

W zależności od miejsca pracy do jego obowiązków może także należeć programowanie w wybranym języku programowania, zakładanie i posługiwanie się bazami danych oraz projektowanie, wykonanie i obsługiwanie serwisów internetowych. Dodatkowo może instalować oraz administrować pracę lokalnych sieci komputerowych.

 

Do najczęściej spotykanych w zawodzie technika informatyka grup stanowisk należą:

- technik informatyk - serwisant: rozpoznaje przyczyny nieprawidłowego działania systemu komputerowego, usuwa usterki, zajmuje się również składaniem i konfigurowaniem sprzętu komputerowego;

- technik informatyk - monter: wykonuje prace instalacyjne sprzętu komputerowego oraz okablowania, sprawdza poprawność działania urządzeń odbiorczych, diagnozuje ewentualne problemy programowo-sprzętowe;

- technik informatyk - sprzedawca w sklepie komputerowym: odpowiada za doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania do konkretnych zastosowań, a w końcu sprzedaje klientowi potrzebny mu asortyment.


Technik informatyk, który jest pracownikiem działu informatycznego w biurze, zazwyczaj łączy te wszystkie zadania.

 

Praca na stanowisku technika informatyka ma zwykle charakter indywidualny. W przypadku bardziej skomplikowanych zleceń tworzone są zespoły, w których pracuje kilku techników. Wówczas jeden z nich może pełnić funkcję kierownika projektu i dodatkowo koordynować oraz monitorować zadania osób mu podległych. Zwykle technik informatyk odpowiada przed osobą pełniącą funkcję kierowniczą (np. kierownikiem projektu, menadżerem działu, prezesem firmy), raportując jej wykonane zadania.

 

Jako technik informatyk możesz znaleźć zatrudnienie właściwie we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych (np. w bankach, różnego typu urzędach, szpitalach). W większych firmach tworzone są działy obsługi informatycznej – wówczas technicy zatrudniani są w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Jednak częściej spotykanym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku małych przedsiębiorstw, jest zlecanie określonych zadań technikowi. Wtedy wykonuje on swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Technicy informatycy podejmują także pracę jako serwisanci lub sprzedawcy w firmach sprzedających sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W zawodzie tym bardzo często spotykane jest samozatrudnienie – co oznacza konieczność założenia działalności gospodarczej.

W zależności od miejsca zatrudnienia technika informatyka obejmuje ośmiogodzinny czas pracy w dni powszednie albo ruchomy czas pracy, wynikający z konieczności reagowania w sytuacjach awaryjnych (np. w bankach lub korporacjach). Najczęściej pracuje on w pomieszczeniach biurowych w pozycji siedzącej. Jego praca może być związana z dojazdem do klienta, co wymaga łatwości w przemieszczaniu się. Nierzadko technik informatyk potrzebuje prawa jazdy i własnego samochodu.

 

Aby sprawdzić się na stanowisku technika informatyka potrzebujesz zdolności analitycznychdobrej pamięci obejmującej logiczne ciągi działań, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego i dużej koncentracji uwagi. Przyda Ci się także kreatywność, spostrzegawczość, dokładność, systematyczność oraz umiejętność samodzielnej pracy. Ważną cechą jest opanowanie i cierpliwość, jak również odporność na stres i zdolność pracy pod presją czasu, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. W przypadku pracy na stanowisku serwisanta czy sprzedawcy liczy się umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, komunikatywność oraz zdolność współpracy. 

 

W swojej pracy technik informatyk często posługuje się narzędziami, tj. wiertarką, lutownicą, śrubokrętem, testerami diagnostycznymi sieci i kabli czy też miernikami napięć i zasilaczami. Dlatego niezwykle ważne są zdolności manualne i zręczność palców. Ze względu na bardzo szybki rozwój informatyki bądź gotowa/gotów do ciągłego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności zawodowych. Prócz śledzenia nowinek w specjalistycznej prasie, na fachowych stronach www i na stronach producentów, dobrym sposobem zdobywania nowych umiejętności i wiadomości jest udział w szkoleniach organizowanych przez firmy produkujące sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Najczęściej są to krótkie, jednodniowe formy doskonalenia dotyczące np. nowych płyt głównych czy procesorów. Popularne są także wielostopniowe kursy certyfikacyjne, które trwają kilkadziesiąt godzin i zakończone są egzaminem.

Aby zdobyć zawód technika informatyka, niezbędne jest ukończenie czteroletniego technikum o profilu technik informatyk.

Szkoła przygotuje Cię do zdania dwóch egzaminów z:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

  

Bardzo przydatna jest także znajomość języka angielskiego, aby bez problemu móc zapoznać się z pisaną w tym języku dokumentacją sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Dalsza ścieżka kształcenia obejmuje specjalistyczne szkolenia branżowe lub wyższe studia informatyczne. 

Zawód technika informatyka może być dobrym punktem wyjścia do zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy jako programista, administrator baz danych lub sieci informatycznej.

W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, w kierunku kształcenia technik informatyk , realizowane są dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji wojskowej.

Idea ,,kształcenia wojskowego” zrodziła się w naszej szkole  w 2007 r., kiedy to z inicjatywy ówczesnej dyrekcji  /dyr. Grażyny Chrostek – Żugaj, w-ce dyr. Mackojcia /, oraz realizatora zajęć mjr. Józefa Tarando, przy współpracy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej , pierwszy rocznik uczniów, rozpoczął realizację innowacji pedagogicznej ,,Przysposobienie obronne jako element wychowawczy i patriotyczny mający wpływ na postawy uczniów  najbliższe otoczenie w szkole oraz przygotowanie młodzieży do dalszej edukacji w służbach mundurowych.”

Głównym celem innowacji, poza  realizacją podstawowych zajęć wynikających z programu nauczania dla zawodu technik informatyk,  wg założenia autorów, było ,,wyselekcjonowanie grupy młodzieży, zarówno chłopców jak i dziewcząt, o jasno sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych na przyjęcie dużej porcji dodatkowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z przysposobienia obronnego i sprawności fizycznej. Zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego oraz technicznego, umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego, niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki w szkołach wyższych i uczelniach służb mundurowych lub do podjęcia pracy w uzyskanym zawodzie. Lepsze przygotowanie do życia uczniów i absolwentów, nabycie zdolności i odpowiedzialności w kierowaniu sobą i innymi w trudnych sytuacjach społecznych. Wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego o specyficzny bagaż idei europejskich i obywatelskich. Zdobycie wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej oraz realizacja swoich zainteresowań pozwalających na odpowiedzialne i aktywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.”

W ramach dodatkowych zajęć w szkole, na obiektach wojskowych oraz podczas obozów szkoleniowych młodzież poznawała nowe zagadnienia związane ze współczesnymi zagrożeniami świata i edukacją obywatelską, podstawami kierowania i dowodzenia oraz podstawami obronności. Celem profesjonalnej realizacji przewidzianych zadań w 2012 r. szkoła podpisała porozumienie o współpracy z 16 Batalionem Dowodzenia Ziemi Elbląskiej, który od tej chwili stał się najważniejszą jednostka wojskową wspierającą proces szkolenia uczniów klas wojskowych w naszej szkole.  W roku 2013 dodatkowo podpisano umowę o współpracy z 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym umożliwiającą min. pomoc w udostępnieniu pozostających w dyspozycji oddziału pojazdów do transportu  uczniów, oraz kierowanie naszych uczniów do 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, podobnie jak do  16 Batalionu Dowodzenia Ziemi Elbląskiej celem odbywania praktyk zawodowych w zawodzie technik informatyk.

Dzięki podpisaniu w 2014 r. umowy z Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, młodzież klas wojskowych, naszej szkoły uzyskała niepowtarzalną szansę uczestniczenia w obozach szkoleniowych i wycieczkach edukacyjnych realizowanych na obiektach i terenie jednego z największych poligonów.  Dodatkowo od 2014 r., na podstawie zawartego porozumienia, klasy wojskowe ZST-I, zostały objęte patronatem i wsparciem najważniejszej uczelni wojskowej w kraju Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Stale szkoła mogła również liczyć na wsparcie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu.

Wraz ze zmieniającym się otoczeniem, zwłaszcza w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa/ niestabilność międzynarodowa, proces profesjonalizacji armii, kwestie pozyskiwania przeszkolonych rezerw, próby ujednolicenia kształcenia w klasach mundurowych/ zmianom ulegał również model funkcjonowania  klas wojskowych w ZST-I.

Przełomowy w tej kwestii okazał się rok 2015, kiedy to 21 stycznia, decyzją nr 9 i  10,  Ministra Obrony Narodowej, wprowadzono, ,,Skrócony program szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz  ,,Minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych wymaganych do podpisania porozumień z komendantem szkoły wojskowej  lub ośrodka szkolenia”. Obydwa dokumenty stwarzały formalne możliwość absolwentom szkół realizujących w/w ,,minimum programowe”, we współpracy z  jednym z wybranych wojskowych ośrodków szkolenia, ubieganie się, /na podstawie art. 98d ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP/, o odbycie szkolenia podstawowego wg ,,skróconego programu”. Jeszcze w tym samym roku podjęto działania zmierzające do wprowadzenia w/w decyzji w życie w naszej szkole. W wyniku starań, podpisano umowę o współpracę z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, z którym to uzgodniono ,,założenia programowe”, w oparciu o które następnie napisany został nowy program nauczania. Założenia programu zostały zatwierdzone przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, i w ramach nowej innowacji pedagogicznej ,,Edukacja dla bezpieczeństwa jako element kształcenia wojskowego”, /zgłoszonej  do rejestru Kuratorium Oświaty w Olszynie pod numerem I.37/16 / od 1 września 2016 r. wdrożone do realizacji.

W roku 2017 Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło nabór do nowego, ogólnopolskiego programu, zmierzającego do utworzenia ,,Pionów  Certyfikowanych  Wojskowych Klas Mundurowych”. Ogółem do programu zgłosiło się 250 szkół ponadgimnazjalnych, ostatecznie zakwalifikowało się 57, w tym Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu. Uroczyste wręczenie zakwalifikowanym szkołom Certyfikatów odbyło się w czerwcu 2017 r. podczas targów ,,Pro Defense” w Ostródzie, a oficjalna inauguracja programu miała miejsce w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu.    

W myśl przedstawionych przez MON założeń: ,, Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

 • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
 • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
 • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej; dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B; dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).” (źródło: Biuro do Spraw Proobronnych)

Zobacz więcej: ,,MON wspiera klasy mundurowe” 

Technik programista

Programista to osoba, która za pomocą specjalistycznego języka pisze, czyli tworzy, programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Język, którym posługuje się programista w procesie wytwarzania oprogramowania to zbiór określonych reguł, pozwalających na stworzenie gotowego programu. Technik Programista to informatyk, którego specjalizacja jest ukierunkowana na wiodącą dziś dziedzinę informatyki – programowanie. Z uwagi na wszechstronność w zakresie znajomości języków obowiązujących w świecie komputerów, obecnie jest to zawód cieszący się największym zainteresowaniem w branży IT z uwagi na dynamikę zarówno ewolucji myśli informatycznej, ale i tempa rozwoju gospodarki, której skala komputeryzacji jest dzisiaj nieporównywalna z minioną epoką.

Dzisiejszy programista to człowiek pracujący najczęściej w zaciszu biura wyposażonego w nowinki techniczne umożliwiające realizację całego procesu wytwarzania oprogramowania, od pomysłu do testów. Jednym z etapów pracy programisty jest proces wydobywania wymagań co wiąże się z podróżami i stałym kontaktem z klientem. Niewątpliwą zaletą tego zawodu jest możliwość pracy zdalnej, która umożliwia aktywność zawodową niezależnie od miejsca pobytu.

Potencjał w zawodzie Technika Programisty dostrzegają nie tylko dzisiejsi przedsiębiorcy ale również Ministerstwo nauki, rozwoju i cyfryzacji poprzez kampanię „Tworzenie gier jest fajniejsze niż granie”. Kampania jest promowana spotem:

W zależności od specjalizacji, programistów można podzielić na:

 • programistów aplikacji, którzy zajmują się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących
     określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • programistów systemowych, którzy rozwijają aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu
     komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych,
 • programistów specjalizujących się w tworzeniu aplikacji działających w środowisku WWW, np.
     gry internetowe,
 • programistów aplikacji mobilnych, którzy tworzą np. oprogramowanie używane w telefonach
     komórkowych.

W czasie trwania nauki uczniowie nauczą się:

 • podstaw informatyki- projektowania stron internetowych (HTML wraz z CSS)             
 • podstaw projektowania grafiki komputerowej
 • projektowania i administrowania bazami danych
    (język SQL)
 • programowania aplikacji internetowych
    (język JavaScript i PHP)
 • - projektowania oprogramowania
 • programowania obiektowego
 • tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych

Podstawowym językiem obcym, którym będzie posługiwać się przyszły programista jest język angielski. Jako język dodatkowy uczniowie będą wybierać pomiędzy językiem niemieckim, a językiem rosyjskim.

W cyklu dydaktycznym uczeń zmierzy się z dwoma egzaminami zawodowymi. Pierwszy będzie dotyczył tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Drugi umożliwi uczniom sprawdzenie swoich sił w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji. Uzyskanie pozytywnego wyniku w powyższych kwalifikacjach będzie równoznaczne z uzyskaniem tytułu Technika Programisty. Ponadto jeżeli uczeń zdecyduje się przystąpić do egzaminu z zakresu montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, ma możliwość zdobycia dodatkowo tytułu Technika Informatyka.

Po ukończeniu tego kierunku absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • - przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją
     witryn internetowych oraz innych technologii webowych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji
     internetowych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI,
 • - przedsiębiorstwach zajmujących się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D;

Dalsza ścieżka kształcenia obejmuje specjalistyczne szkolenia branżowe lub wyższe studia informatyczne. 

Technik logistyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
2) zarządzania zapasami;
3) organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
4) zarządzania gospodarką odpadami;
5) planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik logistyk
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik logistyk mogą pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, handlowych na stanowiskach:

 • Administrator taboru i organizator transportu
 • Specjalista ds. obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym
 • Spedytor
 • Specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego
 • Przedstawiciel handlowy, magazynier, koordynator zaopatrzenia i zbytu
 • Specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • Specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • Specjalista ds. gospodarki odpadami, materiałowej, opakowań,
 • Specjalista ds. planowania produkcji i zapasów.

W kształceniu technika logistyka realizowana będzie innowacja pedagogiczna ,,Edukacja pożarnicza w kształceniu technika logistyka”
Celem zajęć edukacyjnych jest przygotowanie uczniów do wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych w ramach pełnienia podstawowych funkcji w zastępie.
Główne cele innowacji:

 • Wyselekcjonowanie grupy młodzieży, zarówno chłopców jak i dziewcząt, o jasno
  sprecyzowanych celach, zamierzeniach, potrzebach, silnie zmotywowanych do działań praktycznych i nastawionych na przyjęcie dużej porcji dodatkowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z przysposobienia obronnego i sprawności fizycznej.
 • Zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego oraz
  technicznego, umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego i zawodowego,
  niezbędnych do kontynuowania dalszej nauki w szkołach wyższych i uczelniach służb mundurowych lub do podjęcia pracy w uzyskanym zawodzie.
 • Lepsze przygotowanie do życia uczniów i absolwentów, nabycie zdolności

i odpowiedzialności w kierowaniu sobą i innymi w trudnych sytuacjach społecznych.

 • Wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego o specyficzny bagaż idei
  europejskich i obywatelskich.
 • Zdobycie wysokiej sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej oraz realizacja swoich zainteresowań pozwalających na odpowiedzialne i aktywne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Realizując nabór do klasy z innowacją  bierze się pod uwagę następujące przesłanki:

 • funkcjonuje naczelna zasada całkowitej dobrowolności wyboru tego kierunku kształcenia przez uczniów i ich rodziców.
 • przyjmowana jest młodzież zainteresowaną tą ofertą.
 • kandydaci muszą dostarczyć wraz z obowiązkowymi badaniami lekarskimi do technikum, dodatkowo opinię z adnotacją- brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.

  4)   kandydaci nie mogą posiadać na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z wychowania fizycznego niższej niż bardzo dobry, a z zachowania oceny nagannej lub nieodpowiedniej'.

 

Technik logistyk - "Edukacja pożarnicza"

 

W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych realizowane są zajęcia dodatkowe z edukacji pożarniczo-ratowniczej we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Milejewie.

Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole mają możliwość uczestniczyć w zajęciach, które mają na celu:

 • - Zapoznanie uczniów ze specyfiką służby w Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • - Przygotowanie ucznia do pełnienia służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • - Pozyskanie świadomego i zmotywowanego absolwenta, który będzie chciał ubiegać się o przyjęcie do służby w PSP;
 • - Rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów ZSTI, udział w uroczystościach państwowych i strażackich;
 • - Zapewnienie absolwentom wykształcenia ogólnego i technicznego na kierunkach cenionych na rynku pracy cywilnym oraz pożarniczym;
 • - Wykształcenie u uczniów postaw zdyscyplinowania oraz zmotywowania do nauki w szkole, a w przyszłości do podjęcia służby w szeregach PSP lub OSP;
 • - Poszerzenie oferty kształcenia w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych o kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczającej poza treści kształcenia technicznego;
 • - Poprawa sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej uczniów.

W trakcie realizacji każdy uczeń może:

 • - wstąpić w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP w Milejewie;
 • - przygotować się do egzaminów wstępnych w szkołach pożarniczych w Polsce;
 • - aktywne uczestniczyć w działaniach ratowniczo – gaśniczych;
 • - ukończyć szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP;
 • - ukończyć kursy podnoszące kwalifikacje (płetwonurkowy, sternika motorowodnego, itp.);
 • - ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników OSP.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY- 333906

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;
2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej;
3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.p);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik organizacji reklamy

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik organizacji reklamy o specjalności grafik komputerowy może pracować w:

 • Agencjach reklamowych
 • Studiach grafiki reklamowej
 • Drukarniach
 • Prasie
 • Telewizji
 • Wydawnictwach
 • Internecie

Technik organizacji reklamy potrafi tworzyć:

 • foldery
 • plakaty
 • billboardy
 • animacje
 • strony internetowe
 • banery
 • efekty specjalne
 • wizytówki
 • czasopisma
 • albumy

TECHNIK HANDLOWIEC- 522305

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4) organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik handlowiec

A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży i A.22. Prowadzenie działalności handlowejmoże uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec mogą pracować na stanowiskach:

 • Merchandiser
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta
 • Kupiec
 • Akwizytor
 • Specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży, obsługi klienta
 • Kierownik/zastępca działu handlowego

Technik elektronik

Technik elektronik to nowoczesny i bardzo ciekawy zawód przyszłości, stawiający nowe wyzwania i dający bardzo duże możliwości samorealizacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest najbardziej dynamiczną gałęzią gospodarki. Pracodawcy poszukują absolwenta wyposażonego w wiele umiejętności i potrafiącego samodzielnie rozwiązywać różne problemy z działu elektroniki przemysłowej. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów. Technik elektronik zajmuje się konserwowaniem, instalowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji. Technik elektronik to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika. Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektrotechnika, elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.


Kwalifikacje :
E. 6. - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych. Instalowanie urządzeń elektronicznych. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych
E.20. - Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Użytkowania urządzeń elektronicznych. Obsługi urządzeń elektronicznych


Elektronik to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Jeśli zostaniesz elektronikiem, to droga do kariery rozwija się przed Tobą. Technik zawsze może zostać inżynierem magistrem i naukowcem, czego Wam absolwenci życzą Nauczyciele.

Technik elektryk

Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk ma za zadanie systematycznie śledzić rozwój nowych technologii i doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się bardzo dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Elektryk to człowiek wszechstronny który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także za inne dziedziny nauki takie jak np. oprogramowanie maszyn CMC, dlatego też musi być gotowy do podejmowania różnych zadań. Zawód elektryka jest tym zawodem, który zawsze będzie cieszył się dużym uznaniem i poszanowaniem.
Elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Aby zostać elektrykiem, słuchacz musi mieć świadomość tego, że jest to zawód stawiający sporo wymagań ze względu na powszechne stosowanie elektrotechniki. Krótko mówiąc elektryk musi stać się specjalistą w swojej dziedzinie. Elektryk to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik elektryk może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych, a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę. Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektryka są naprawdę bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, a skończywszy na handlu.
Technik elektryk zajmuje się także projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego urządzeń elektrycznych.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu technik elektryk. Zostały one określone w standardach wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

SPRZEDAWCA- 522301

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;


Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie sprzedawca

A.18. Prowadzenie sprzedaży

 MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowejlub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniuwykształcenia średniego.
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie sprzedawca mogą pracować:

 • w punktach handlu detalicznego
 • w punktach handlu hurtowego
 • sprzedaży akwizycyjnej
 • sprzedaży usług

Absolwent szkoły zawodowej może także otworzyć własne przedsiębiorstwo handlowe.

Magazynier-Logistyk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL. 01, obsługa magazynów czyli:

- przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,

- monitorowania poziomu i stanu zapasów,

- obsługiwania programów magazynowych,

- prowadzenia dokumentacji magazynowej,

- monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

W trakcie nauki w szkole uczeń zapozna się z wiadomościami, umiejętnościami z zagadnień: Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy logistyki, organizowanie pracy magazynu, przechowywanie zapasów, przyjmowanie i wydawanie zapasów, zabezpieczenie majątku, obsługiwanie klientów i kontrahentów oraz językiem obcym zawodowym.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zakresie magazynier - logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskania wykształcenia średniego lub średniego branżowego (w szkole branżowej II stopnia)

Praca dla magazyniera-logistyka czeka dziś wszędzie w przedsiębiorstwach, instytucjach monopolowych, sektorze prywatnym.

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów tej klasy odbywać się będzie w firmie Meble Wójcik sp. z o.o. w Elblągu. Pracodawca planuje objąć patronatem tę klasę.

 1. Elektronikto zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów do pracy w dynamicznie zmieniającym się sektorze gospodarki jakim jest branża elektryczno-elektroniczna. Elektronikmoże pracować na stanowiskach związanych z montażem elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń elektronicznych i ich uruchamianiem co odpowiada zapotrzebowaniu firm z branży elektronicznej. Do podjęcia pracy w tym zawodzie wystarczy wykształcenie zawodowe, zdobyte w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej. Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa.
 2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych w urządzeniach;
 • wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;
 • uruchamiania układów i instalacji na podstawie dokumentacji;
 • demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.

Elektronik może podnieść swoje kwalifikacje otrzymując tytuł technika elektronika. Następnym krokiem jest podwyższenie kwalifikacji w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

 1. Elektronik znajdzie zatrudnienie w:
 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
 • warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
 • zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;
 • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
 • specjalistycznych placówkach handlowych.

W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze usług.

Scroll Up