Pedagog

Jaką rolę pełni pedagog szkolny?...

W naszej szkole jak to określił  jeden z absolwentów  jest LEKARZEM LUDZKICH SERC I DUSZ.  Uczniom, rodzicom i nauczycielom pomaga rozwiązywać bieżące problemy: osobiste, rodzinne, szkolne, socjalne.  Czasami organizuje spotkania o charakterze mediacyjnym, czasami prowadzi rozmowy wspierające, a kiedy trzeba dyscyplinujące.

Szczegółowe zadania pedagoga  określa w  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analizując  wielość ról w jakich potencjalnie może występować pedagog szkolny, jego praca wymaga selekcji zadań, dostosowania ich do potrzeb szkoły i realnych możliwości ich realizacji.

Pedagog - mgr Zofia Imiołczyk

Gabinet

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:40 – 13:40

10:40 – 12:40

10:00 – 12:45

11:30 – 14:30

8:30 – 14:30

Lekcja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13:40 – 14:25

12:45 – 14:25

14:30 – 15:15

7:40 – 8:30, 13:40 – 14:25

Psycholog - mgr Barbara Rutka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12:00 – 15: 00

11:00 – 15:00

08:30 – 12:00

Scroll Up