Pomoc socjalna

Wyprawka Szkolna

SZANOWNI PAŃSTWO/ UCZNIOWIE PEŁNOLETNI Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” Pomoc należy się uczniom: 1) słabowidzącym,2) niesłyszącym,3) słabosłyszącym,4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

Read More »

Decyzje Stypendialne

Szanowni Państwo.  Zapraszam po odbiór decyzji stypendialnych. Realizacja stypendium szkolnego odbywać się będzie na tych samych zasadach co w tamtym roku:1) należy wypełnić Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie refundacji poniesionych wydatków – druk DOSTĘPNY W SZKOLE2) należy wypełnić oświadczenie zawierające numer dowodu osobistego i numer  konta – druk DOSTĘPNY W SZKOLE

Read More »

Informacja na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

1. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg. 2. Wnioski (Załącznik Nr1) o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020r. wraz z: – oświadczeniem opiekuna/partnera o pracy zarobkowej w sierpniu – załącznik Nr 2 – w przypadku osoby studiującej – poświadczenie z uczelni/szkoły dla dorosłych – ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ

Read More »
Scroll Up