INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE
SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
 
WNIOSEK WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI
 
1. Proszę zwrócić uwagę na RZETELNE I PRAWIDŁOWE wypełnienie II i XI CZĘŚCI WNIOSKU
2. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje  uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg.
3. Wniosek o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2021r. wraz z:
4.
– zaświadczeniem z zakładu pracy rodzica/ opiekuna o zarobkach w sierpniu 2021
– zaświadczenia o innych źródłach dochodu: renta, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy itp
– w przypadku osoby studiującej – zaświadczenie z uczelni/szkoły dla dorosłych
ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ LICZBĘ BŁĘDNIE WYPEŁNIANYCH WNIOSKÓW I PODANYCH PESELI  ROSIMY WNIOSKODAWCÓW o dostarczanie kopii przyznanych decyzji z Referatu Świadczeń Rodzinnych (TYLKO STRONA Z KWOTĄ I PESELAMI DZIECI)
 
5. Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym
– członkowie rodziny nie pracujące i nie osiągające żadnych dochodów proszone są o potwierdzenie tego na piśmie – druk dostępny w szkole
DO DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO NIE WLICZA SIĘ ŚRODKÓW POBRANYCH Z PROGRAMU RODZINA 500+ i Programu DOBRY START
– proszę wykazać WSZYSTKICH zamieszkałych członków rodziny, w tym wnioskodawcy i ucznia który ubiega się o pomoc
– podania prawidłowych danych personalnych członków rodziny oraz ich peseli
6. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W GABINECIE PEDAGOGA, PSYCHOLOGA LUB SEKRETARIACIE

ZAŁĄCZNIKI:Opracowała:
Zofia Imiołczyk – pedagog ZSTI