Historia Zespołu Szkól Techniczno–Informatycznych sięga roku 1945, kiedy to w zrujnowanym przez działania wojenne Elblągu Polacy organizowali życie miasta. Potrzebowało ono między innymi wykwalifikowanych robotników: ślusarzy, frezerów, tokarzy, odlewników … I tak już w październiku 1945 r. zaproponowano Wacławowi Szablewskiemu, byłemu więźniowi obozu koncentracyjnego w Mauthausen, zorganizowanie Szkoły Przemysłowej w Elblągu. W tymże roku rozpoczyna naukę klasa pierwsza Szkoły Przemysłowej przy Państwowej Fabryce Maszyn i Taboru Kolejowego. Siedzibą tej szkoły były budynki mieszczące się przy ul. Zamkowej 16a, łącznie z salą sportową przy ul. Tamka oraz internatem przy ul. Wapiennej.

Założyciel i pierwszy dyrektor, W. Szablewski, pełnił swoją funkcję do lipca 1949 r. W tym czasie szkoła stała się częścią Zakładów Mechanicznych imienia K. Świerczewskiego. W lipcu 1949 r. nowym dyrektorem został Włodzimierz Kreń.

Władze miasta, w 1950 r., postanowiły powołać do życia nowy typ szkoły, to jest dwuletnią Zasadniczą Szkolę Zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywała się na terenie Zakładów Mechanicznych i w elektrowni.

W 1953 r. kierownictwo szkoły powierzono S. Blinowskiemu. W roku szkolnym 1956/57 zorganizowano trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową. W roku szkolnym 1961/62 została otwarta Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących (przyzakładowa) Zakładów Mechanicznych „Zamech”. W następnym roku szkolnym zostało utworzone Trzyletnie Technikum dla Pracujących po Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego dyrektorem został inż. E. Mędraś, a w roku 1964 dyrektorem Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum dla Pracujących został inż. Zbigniew Adamczyk.

21 listopada 1964 roku szkoła otrzymała nowy budynek przy ul. Rycerskiej 2. Gmach ten, zbudowany przez Za­kłady Mechaniczne kosztem 13 mln. złotych, posiadał dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, halę sportową, bogato zaopatrzoną bibliotekę, świetlicę oraz gabinety lekarski i dentystyczny.
W roku 1965 powołano nową szkołę: Technikum Mechaniczne dla Młodzieży Niepracującej na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności obróbka skrawaniem. Pierwsza matura w Technikum Mecha­nicznym odbyła się w maju 1968 r., szkołę opuściło wówczas 28 absolwen­tów – techników mechaników.

W marcu 1975 r. zmarł nagle dyrektor Zbigniew Adamczyk, na jego miejsce powołano inż. Bronisława Czulewicza, który kierował szkołą do końca roku szkolnego 1983/84. Od 1984 roku dyrektorem szkoły był mgr inż. Wiesław Wiśniewski.

W roku 1986 pojawiły się w placówce pierwsze komputery – zakupione przez „Zamech” i przez Komitet Rodzicielski. To umożliwiło otwarcie pracowni komputerowej i wprowadzenie nowego przedmiotu – elementy informatyki. W 1987 r. nastąpił nabór młodzieży do dwóch klas pierwszych technikum 5 – letniego.

W 1990 roku przestał istnieć „Zamech”, wieloletni zakład opiekuńczy szkoły. Placówka zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych Elzam.

W 1992 r. nastąpiła likwidacja szkół przyzakładowych w Polsce, dlatego placówkę przyjęło MEN, zmieniono ponownie jej nazwę na „Zespół Szkół”. Były to trudne lata. Odebranie szkole warsztatów szkolnych uniemożliwiło właściwe prowadzenie praktyki zawodowej, malał nabór młodzieży do ZSZ, spowodowany brakiem perspektyw pracy dla robotników w tradycyjnych zawodach: tokarz, ślusarz, frezer, odlewnik. W tej sytuacji jedną szansą na ratowanie szkoły stało się technikum 5-letnie, liczące pod koniec 1992 r. 168 uczniów.

W tej trudnej sytuacji z pomocą szkole przyszedł ABB Zamech Ltd. W 1992 roku na koszt zakładu urządzono pracownię komputerową wyposażoną w nowoczesny sprzęt, co umożliwiło w 1993 r. otwarcie nowej szkoły: Policealnego Studium Zawodowego o specjalności programowanie komputerów. Placówka ponownie stała się atrakcyjna dla młodzieży: 1.09.1993 r. naukę rozpoczęły pierwsze klasy technikum 5-letniego, a 6 września 1994 r.podpisane zostało porozumienie o Współpracy miedzy Zakładem a Szkołą, na mocy którego ABB Zamech Ltd zobowiązało się m. in. do dalszego wyposażenia placówki w najwyższej jakości sprzęt.

W 1996 roku placówka zmieniła nazwę i stała się Zespołem Szkół Techniczno – Informatycznych. Następne lata to czas ogromnych przeobrażeń szkoły. Wygasły funkcjonujące w niej: Trzyletnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ (1997 r.); 5-letnie Technikum Mechaniczne (2000 r.); Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie ZSZ oraz Liceum Techniczne (2004 r.); ZSZ dla Dorosłych prowadzone przy Zespole przez Środowiskowy Hufiec Pracy (2006 r.); Szkoła Policealna, Liceum Profilowane.

W początkach XXI wieku zakończyli pracę dla tej placówki ludzie, którzy decydowali o kształcie Zespołu Szkół, jego randze w mieście – dyrektorzy, którzy są autorami sukcesów szkoły: pan Wiesław Wiśniewski – pracował w tej szkole 39 lat , pan Wiesław Kułakowski – pracował 38 lat, pani Lidia Czerska – dobry duch tej szkoły – pracowała w niej 35 lat.

W roku szkolnym 2005/2006 dyrektorem ZST-I została pani Grażyna Chrostek –Żugaj. W krótkim czasie powstały dwie nowe pracownie informatyczne i laboratorium językowe. Przede wszystkim jednak, pani dyrektor powołała do życia tzw. klasy wojskowe, co uczyniło szkołę atrakcyjniejszą i zwiększyło zainteresowanie nią. Po odejściu pani dyrektor w 2010 roku i dwóch latach rządów pań dyrektor M. Lisiewicz i E. Korzeniowskiej, doszło w 2012 r. do połączenia placówek: Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespołu Szkół Handlowych. Od 2012 r. do 2017 r. dyrektorem szkoły był pan M. Zalewski. Placówka wzbogaciła się o tzw. klasy pożarnicze i nowe kierunki kształcenia.

W roku szkolnym 01.09.2017r. – 31.08.2018 Dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych była pani Danuta Pacek.

W latach 01.09.2018r. – 31.08.2023 Dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych była pani Mariola Witomska.

Od 1.09.2023r. Dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych jest pani Sylwia Łaskowska.

Skip to content